Leievilkår

1. UTLEVERING

Leieobjekt stilles til disposisjon fra det i kontrakten nevnte begynnelsestidspunkt og utleveringssted.
Dersom leieobjekt ikke er hentet innen 5 dager etter at det er stilt til disposisjon, kan Minimaskiner heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved beskjed til leietaker. Minimaskiner har rett til kontraktsfestet leiebeløp for den tid som er forløpt inntil avtalen heves.
2. LEIEBETALING
Leie faktureres iht. til den til enhver tid gjeldende prisliste.
Leien gjelder for 1 skift og leietid regnes fra og med den dag leieobjekt er stilt til disposisjon, til og med den dag det er returnert til Minimaskiner, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
Bruk utover 1 skift eller utover avtalte leiedager pr. uke skal omgående meldes til Minimaskiner som fakturerer merbruk iht. prisliste.Leien betales forskuddsvis for den avtalte leietid. Hvis leietid er lengre enn en måned betales leien forskuddsvis en måned ad gangen. Faktura forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente iht. den til enhver tid gjeldende sats fastsatt av Finansdepartementet.
Avtalt forskuddsleie må være innbetalt før leieobjekt utleveres.  Forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura. Ny dagleie belastes hvis innlevering av leieobjekt skjer etter kl. 0900.
Hvis leietid forlenges utover avtalt tid, skal det beregnes et forholdsmessig leietillegg. Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan kun skje med samtykke fra Minimaskiner.For driftsavbrudd som Minimaskiner er ansvarlig for belastes ingen leie for det aktuelle leieobjekt under avbruddstiden.
Eventuell montering, demontering og obligatorisk montasjekontroll dekkes av leietaker utover den avtalte leie.

3.  LEIEOBJEKT
Ved utlevering skal leieobjekt være i driftsklar stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som til enhver tid er gjeldende.
Dersom det utleverte leieobjekt avviker fra avtalen skal leietaker omgående varsle Minimaskiner, som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlig mangel ikke blir avhjulpet har leietaker rett til å si opp avtalen. Oppsigelse må skje skriftlig.

Disse utleievilkår gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy m.v. som måtte bli utlevert leietaker uten å være særskilt nevnt i avtalen. 

4.  BRUK OG TILSYN AV LEIEOBJEKT
Leietaker er ansvarlig for bruken av leieobjekt, samt at bruker/fører har nødvendig kompetanse iht. gjeldende regelverk.

Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende vedlikeholds- og bruksforskrifter samt å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, punktering, utskifting av deler og forbruksmateriell som normalt må byttes ut under drift. Leietaker må kun bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (f.eks. drivstoff og smøremidler) som er foreskrevet. Leien inkluderer ikke slike driftsmidler og hjelpestoffer.

Leieobjekt skal kun benyttes til slik bruk og under slike arbeidsforhold som det er tiltenkt, og skal ikke uten skriftlig forhåndsavtale utsettes for spesielle miljømessige
Framleie av leieobjekt eller bruk utenfor Norge er ikke tillatt uten skriftlige samtykke fra Minimaskiner.
Leietaker kan ikke overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner over leieobjekt.
Minimaskiner har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker holdes informert om brukersted.

5.  FORSIKRING
5.1 Forsikring av leieobjekt
Leieobjekt er under leietiden forsikret (i Norden) mot innbruddstyveri, skade ved innbrudd og skade av ytre årsaker. For leieobjekt med egen fremdriftsmotor dekker forsikringen skade som skyldes brann, elektrisk fenomen og annen plutselig og uforutsett ytre begivenhet. Et sammendrag av forsikringsvilkårene kan fås på anmodning.
For skade som dekkes av forsikringen er egenandelen kr. 10.000,-. Premie for forsikring belastes leietaker med 5 % av leiebeløp.

For innbruddstyveri gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:
Dersom leieobjektets vekt eller volum innebærer at det ikke kan oppbevares i godkjent låst rom skal oppbevaring skje på annen tilfredsstillende måte, f.eks.:

A.  At leieobjekt med egen fremdriftsmotor er låst med  tennings-
nøkkel, og dersom det er mulig skal førerkabin være låst  (nøkler fjernes.)
B.  At leieobjekt med tilhengerdrag er låst med draglås.
C.  At andre leieobjekt er innelåst i container eller lenket fast
med hengelås og kjetting, slik at låsen (klasse 1) må brytes for
at leieobjekt lar seg fjerne. Dette gjelder også for leieobjekt iht.
A. og B. dersom egne sikkerhetstiltak ikke kan gjennomføres.

5.2  LEIETAKERS EGEN FORSIKRING
Leietaker må selv sørge for forsikring av det ansvar leietaker kan komme i etter utleievilkårenes pkt. 8.

6.   OPPSIGELSE
Hvis leien er avtalt pr. dag eller uke uten forhåndsbestemt løpetid, kan avtalen sies opp av leietaker med 1 leiedags varsel. Hvis leien er avtalt pr. måned, en ukes varsel. Forøvrig utløper leietiden når leiebetaling opphører.

Dersom leieobjekt ikke behandles tilfredsstillende kan Minimaskiner si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning og avhente leieobjekt på leietakers bekostning.
Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales innen forfall, leietaker går konkurs eller beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, eller hvis avtalen forøvrig misligholdes vesentlig.

7.   TILBAKELEVERING
Innen leietidens utløp er leietaker for egen regning og risiko forpliktet til å bringe leieobjekt tilbake til den Minimaskiner-avdeling leieobjekt ble utlevert fra eller annet avtalt sted.

Leieobjekt skal ved tilbakelevering være komplett inkl. utlevert tilleggsutstyr og instruksjonsmateriell, samt være rengjort og i samme stand som ved utlevering, med unntagelse av forringelse forårsaket av normal bruk og elde.

Eventuelle mangler, nødvendig rengjøring, tømming av toalett, støvsugere o.l., samt sluttreparasjon forårsaket av ekstraordinær forringelse skal dekkes av leietaker, og leietid vil i slike tilfeller beregnes fram til leieobjekt er ferdig reparert. Minimaskiner er berettiget til å etterfakturere leietaker for disse forhold. For vask og enkle reparasjoner av maskiner beregnes det kr 450,- eks mva pr. time.

Ikke tilbakelevert leieobjekt kreves erstattet med nyanskaffelsesverdi.

Dersom leietaker ikke oppfyller sin plikt til å tilbakelevere leieobjektet ved leietidens utløp, vedtar leietakeren at utleier kan kreve tvangsutlevering uten søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 2. ledd bokstav b.
Likeledes vedtas tvangsutlevering uten søksmål dersom avtalt leie ikke blir betalt ved forfall, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 2. ledd bokstav a.

8.   RISIKO OG ANSVAR
Risikoen for leieobjekt går over på leietaker fra det øyeblikk leieobjekt utleveres, og påhviler leietaker inntil tilbakelevering.

Ut over det ansvar som tilfaller Minimaskiner etter bilansvarsloven, har leietaker ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leieforholdet, herunder tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruker, 3. person eller 3. persons ting. Dette gjelder ikke dersom skade skyldes teknisk svikt som leietaker ikke oppdaget, og heller ikke burde ha oppdaget, ved sin bruk av leieobjekt.

Ved enhver skade skal Minimaskiner straks underrettes uten hensyn til skyld eller årsak. Større reparasjoner skal ikke igangsettes uten skriftlig samtykke fra Minimaskiner.

Minimaskiner påtar seg intet ansvar for at leieobjekt tilfredsstiller leietakers behov, for skade og kostnader som følge av driftsavbrudd og tvangsutlevering eller forsinket utlevering av leieobjekt.

9.  TVISTER
Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke forhandlinger frem til enighet mellom partene, skal tvisten om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.